Our publications

Wybrane czynniki mające wpływ na funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi zdrowotne

Author
Robert Śliwa
Keywords
usługi zdrowotne, osoby wykonujące zawód medyczny, praktyka lekarska, zakład
opieki zdrowotnej, czas pracy, dyżur lekarski, \൵mowa o pracę, samozatrudnienie, umowa zlecenie, umowa o usługi zdrowotne, świadczenie usług zdrowotnych
Abstract
System świadczenia usług zdrowotnych w Polsce nie działa prawidłowo. Zasad- niczym ćródłem konfliktu na linii lekarz (pracownik szpitala) a dyrektor szpitala publicznego (pracodawca) sąniskie wynagrodzenia w stosunku do rzeczywistego na- kładu pracy lekarza oraz zła organizacja pracy. Doraćne działania podejmowane w celu zaradzenia tej konfliktowej sytuacji okazały się nieskuteczne. Naturalnym procesem jest dążenie do usprawnienia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Zmiany zachodzące w systemie dotyczą zarówno sposobu świadczenia usług zdro- wotnych, jak i form organizacyjnych umożliwiających świadczenie tych usług. Zmiana formy prawnej i organizacyjnej podmiotu świadczącego usługi zdrowotne wymusza zwiększenie efektywności i wydajności całego systemu ochrony zdrowia. Wpływa ona także na zwiększenie efektów pracy i wymusza zmiany w sferze jakości ś wiadczenia usług zdrowotnych. Prawidłowe funkcjonowanie systemu usług zdro- wotnych jest uzależnione od bardzo wielu czynników. Są to czynniki obiektywne o znaczeniu zasadniczym, jak ilośćśrodków finansowych w systemie, ale są to także czynniki subiektywne, na pozór błahe i niedoceniane, jak oczekiwania płacowe per- sonelu medycznego. Każda wprowadzana zmiana musi jednak brać pod uwagę takie czynniki jak: oczekiwania personelu medycznego, przepisy prawa dotyczących czasu pracy personelu oraz dopuszczalne formy prawne świadczenia przez personel me- dyczny usług medycznych. Słowa kluczowe: usługi zdrowotne, osoby wykonujące zawód medyczny, praktyka lekarska, za- kład opieki zdrowotnej, czas pracy, dyżur lekarski, umowa o pracę, samozatrudnienie, umowa zlecenie, umowa o usługi zdrowotne, ćwiadczenie usług zdrowotnych
Pobierz artykuł
PDF