Nasze publikacje

Płeć kulturowa a zachowania konsumenckie

Autor
Ewa Wasielewska
Słowa kluczowe
zachowania konsumentów, gender marketing, segmentacja, płeć biologiczna, płeć kulturowa
Streszczenie
Choć współcześnie nie kwestionuje się potrzeby różnicowania zachowań konsu- mentów ze względu na ich płeć biologiczną (sex), nie dostrzega się jeszcze koniecz- ności uzupełnienia tego podziału o płeć kulturową konsumentów (gender). Tymcza- sem dopiero rozbudowanie tego podstawowego kryterium segmentacji daje szansę lepszego poznania i zrozumienia konsumentów oraz ich zachowań. Płeć kulturowa nie jest zagadnieniem znajdującym się wyłącznie w polu zainte- resowań socjologii czy psychologii, ale takż e ekonomii i marketingu. Na gruncie tych rozważań zrodziła się koncepcja gender marketingu.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.