Nasze publikacje

Sposoby oszczędzania na kosztach funkcjonowania gospodarstwa domowego (wyniki badań)

Autor
Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło
Słowa kluczowe
gospodarstwo domowe, struktura wydatków, sposoby oszczędzania
Streszczenie
Gospodarstwo domowe to jednostka gospodarująca, której celem jest zaspoka- janie tak indywidualnych, jak i wspólnych potrzeb tworzących ją członków. Ekono- miczną podstawę funkcjonowania gospodarstw domowych stanowią uzyskiwane do- chody. W sytuacji wystąpienia trudności finansowych gospodarstwa podejmująróżne działania o charakterze oszczędnościowym. Rozważania w niniejszym opracowaniu koncentrują się wokół sposobów oszczędzania na kosztach funkcjonowania gospo- darstwa domowego w sytuacji wystąpienia trudności finansowych. Wykorzystane zo- stały wyniki badania empirycznego zrealizowanego na początku 2011 r.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.