Our publications

Procedury konkursowe na stanowiska kierownicze w ZOZ-ach. Co dalej?

Author
Danuta Kunecka, Beata Karakiewicz
Keywords
zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja, stanowiska kierownicze
Abstract
W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonie- nie zwycięzcy bądć kilku zwycięzców spośród grupy uczestników spełniających określone kryteria. Nie dochodzi on do skutku, jeż eli w oznaczonym terminie nie zo- staną zgłoszeni co najmniej dwaj kandydaci, spełniający określone warunki, gdyż tylko wówczas zobowiązanie organizatora do wyboru najlepszego kandydata jest lo- gicznie niemożliwe i stąd pozostaje bezskuteczne. Konkurs jako nieodwracalne zobowiązanie organizatora do nagrodzenia najlepszego kandydata może być unie- ważniony jedynie wówczas, gdy w procedurze konkursowej wystąpiły nieprawidłowości bądć nieuczciwość po stronie organizatora [15]. Celem poniższego opracowania było dokonanie analizy aspektów etycznych procedur konkursowych na stanowiska kierownicze w szczecińskich szpitalach w oparciu o materiał badawczy zebrany w ramach projektu: Aspekty etyczne w pro- cesie zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej. Konkursy na stanowiska kierownicze to jedna z ważniejszych zdobyczy demo- kracji. Jak one wyglądają w ZOZ-ach, można obserwować od chwili wejścia w życie przepisów je regulujących [5, 6]. Ich niedoskonałość stwarza warunki sprzyjające do eliminowania tych, dla których pojęcie przyzwoitości nie jest czymś obcym i pustym [7]. Chociażby dlatego warto podjąć dyskusję nad ich zmianą. Nie należy podważać zasadności konkursu jedynie w sytuacji, gdy nie zgadzamy sięz jego wynikiem. War- to by zastanowić się nad udoskonaleniem regulacji prawnych dostosowując je do realiów życia, tak, aby były one rzeczywistym konkursem, a nie jak dotychczas często „na siłę” wypełnieniem jedynie względów proceduralnych, przede wszystkim wów- czas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że był on przeprowadzany nieuczciwie.
Pobierz artykuł
PDF