Our publications

Fundusze strukturalne UE jako źródło finansowania inwestycji w ochronie zdrowia – ocena dotychczasowych doświadczeń

Author
Anna Hnatyszyn-Dzikowska
Keywords
fundusze strukturalne, inwestycje w ochronie zdrowia, zróżnicowanie
regionalne
Abstract
Ekonomiczny problem rzadkości niewątpliwie dotyka sektor, jakim jest ochrona zdrowia. Nieograniczone potrzeby zdrowotne, rosnące ceny i coraz bardziej zaawan- sowane technologie medyczne zmuszają menedżerów opieki zdrowotnej do aktywnego poszukiwania nowych ćródeł finansowania. Jednym z nich są fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Podmioty funkcjonujące w polskim systemie ochrony zdrowia mogą od 2004 roku wykorzystywać finansowanie ze środków unijnych dla poprawy konkurencyjności polskiego sektora zdrowotnego, co wpływa na jego więk- sząskuteczność w leczeniu i poprawęjakości życia mieszkańców. Celem artykułu jest analiza wykorzystania i przeznaczenia funduszy UE w Polsce w sektorze ochrony zdrowia. Szczególnie analizie poddano programy pomocowe na lata 2007-2013, wy- korzystując do tego celu listę beneficjentów programów operacyjnych na lata 2007- 2013 (stan na 30 czerwca 2009 roku). Zakres przestrzenny badań obejmuje 16 woje- wództw. Przeprowadzono analizę porównawczą między województwami, co pozwoliło na wyciągnięcie wniosków co do dotychczasowego pozyskiwania ze- wnętrznych ćródeł finansowania systemu ochrony zdrowia przez województwa w Polsce. Analizę przeprowadzono ponadto pod kątem przeznaczenia funduszy UE. W tym celu wyodrębniono dwie kategorie bezpośrednio związane z rynkiem opieki zdrowotnej: inwestycje w infrastrukturęoraz inwestycje w kapitał ludzki. Słowa kluczowe: fundusze strukturalne, inwestycje w ochronie zdrowia, zróżnicowanie regionalne
Pobierz artykuł
PDF