Our publications

Ocena jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez pacjentów wrocławskich szpitali klinicznych

Author
Jolanta Grzebieluch, Anna Felińczak, Agnieszka Lewicka-Rabska
Keywords
satysfakcja pacjenta, usługa medyczna, jakość usług medycznych
Abstract
Ocena satysfakcji klienta to jedno z podstawowych narzędzi monitorowania ja- kości w usługach. Współcześnie zyskuje ona na znaczeniu również w publicznym i niepublicznym sektorze ochrony zdrowia. Celem badania było określenie stopnia zadowolenia pacjentów ze świadczeń udzielanych na oddziale przez personel me- dyczny, z warunków lokalowych oraz jakości wyżywienia, a także znajomości praw pacjenta. Badaniem objęto 200 pacjentów z dwóch oddziałów klinicznych znajdują- cych się w strukturach Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zwrotność ankiet wyniosła 57% i 66%. Materiał badawczy stanowiło 78 kobiet i 44 męż czyzn. Najliczniejszą grupę stanowili respondenci w wieku powyżej 51 lat (67 osób-54,9%), jak również osoby z deklarowanym średnim wykształceniem (53 osoby- 43,44%). Uzyskane wyniki wykazały ogólnie dobry poziom zadowolenia pacjentów, na który składała sięm. in. satysfakcja z jakości i formy podawanych posiłków, życz- liwa atmosfera na oddziale (71 osób – 58,1%), na bieżąco uzyskiwana informacja zarówno na temat funkcjonowania szpitala (posługa duszpasterska, pory posiłków etc.) (91 osób- 74,5%) jak i przebiegu procesu leczenia pacjenta (105 osób-86%). Podsumowując, indywidualna ocena pacjenta uzyskiwanej usługi medycznej opiera się nie na samym rdzeniu usługi (faktycznej procedurze medycznej), ale na wartościach które tworządwa kolejne jej poziomy: usługęrzeczywistąi usługękom- plementarną. Słowa kluczowe: satysfakcja pacjenta, usługa medyczna, jakoćć usług medycznych
Pobierz artykuł
PDF