Our publications

Wybrane problemy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w Polsce

Author
Adam Depta, Maciej Jewczak
Keywords
restrukturyzacja, wskaźnik rentowności, wskaźnik produktywności, wskaźnik
płynności bieżącej
Abstract
Pojęcie restrukturyzacji jest zagadnieniem dość obszernym. O restrukturyzacji w opiece zdrowotnej można mówić zarówno w przypadku działań mających na celu: podniesienie jakości usług medycznych, usprawnienie procesów decyzyjnych, sprze- daż części mienia, likwidacji jednostek nieefektywnych, dostosowanie zasobów kadrowych do bieżących i przyszłych potrzeb służby zdrowia, jak i nastawionych na szeroko rozumiany postęp organizacyjny, techniczno-technologiczny, ekspansję eko- nomiczną działalności. Konieczne stało się zaprzestanie postrzegania wydatków na ochronę zdrowia w kategoriach inwestycji. Z uwagi na specyfikę podmiotu, który musi działać zgodnie z zasadami rynkowymi, trudną kwestią jest pogodzenie intere- sów ekonomicznych placówek opieki zdrowotnej z obowiązkiem niesienia pomocy pacjentom. Stale rosnące koszty ochrony zdrowia wywołują wprowadzanie nowych instrumentów kontroli przepływu środków finansowych, ale także zmuszają do analiz efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów opieki zdrowotnej. Niniejszy artykuł prezentuje analizę zagadnień związanych z poziomem wydat- ków ponoszonych na opiekęzdrowotnąi zatrudnieniem w sektorze zdrowia. Słowa kluczowe: restrukturyzacja, wska źnik rentownoćci, wska źnik produktywnoćci, wska źnik płynnoćci bieżącej
Pobierz artykuł
PDF