Our publications

Przedsiębiorczość na rynku usług medycznych w procesie przekształceń organizacyjnych i własnościowych w Polsce

Author
Izabela Czaja
Keywords
zmiany organizacyjne i własnościowe, rynek usług medycznych w Polsce, procedury
medyczne prywatne, procedury medyczne public\ൺne, przedsiębiorczość,
innowacje, prywatyzacja, reprywatyzacja, restytucja mienia, czynniki produkcji,
przekształcenia włas對nościowe, własność infrastruktury medycznej, personel medyczny
Abstract
W artykule autorka podjęła aktualną problematykę zmian własnościowych i or- ganizacyjnych w sektorze usług medycznych w Polsce. Zdrowie człowieka nie jest towarem, nie podlega ono mechanizmom rynkowym, prawnym czy ekonomicznym. Podlegają im natomiast wszelkie usługi polegające na zapewnieniu opieki zdrowot- nej. Podobnie jak inne usługi medyczne podlegają takim samym modyfikacjom technologicznym i usprawnieniom, równocześnie są ograniczone wydajnością pracy personelu i nieskracalnym oraz niezbędnym do wykonania usługi czy procedury me- dycznej czasem. Dążenie do przedsiębiorczości i innowacyjności w obrębie ś wiadczeń zdrowotnych występuję w sektorze ochrony zdrowia w sektorze publicz- nym i prywatnym. Obecny okres przekształceń własnościowych sprzyja podejmowaniu decyzji przedsiębiorczych – zapewniających opłacalność podejmo- wanego przedsięwzięcia. W artykule opisano przykłady przedsiębiorczej prywatyzacji, restytucji i reprywatyzacji mienia. Istnieją dwa podstawowe czynniki mające bezpośredni wpływ na poziom i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych są to: majątek (pomieszczenia i wyposażenie) oraz personel (wiedza i umiejętności). Status majątku i personelu – kapitału i pracy determinuje prawidłowe funkcjonowa- nie całej sfery usług zdrowotnych. Tak zwana „prywatyzacja” w obrębie systemu ochrony zdrowia odnosi się równocześnie do obu tych czynników. Z jednej strony przekształcenia polegają na zmianie struktury własnościowej nieruchomości służą- cych do świadczenia w nich usług zdrowotnych, z drugiej zaś na zmianie sposobu ś wiadczenia usług zdrowotnych przez personel medyczny. W artykule tym podkreślo- ne zostało odróżnienie tych dwóch kwestii – zmiany właściciela kapitału i zmiany zasad wykonywania pracy osób świadczących usługi medyczne. Słowa kluczowe: zmiany organizacyjne i własnoćciowe, rynek usług medycznych w Polsce, pro- cedury medyczne prywatne, procedury medyczne publiczne, przedsiębiorczoćć, innowacje, prywatyzacja, reprywatyzacja, restytucja mienia, czynniki produkcji, przekształcenia własnoćciowe, własnoćć infrastruktury medycznej, personel me- dyczny „Dzisiejsza medycyna uważa, że teorie na temat leczniczych właściwości mandrago- ry są zwykłą bujdą. Jak długo jednak ludzie uważali tę bajkę za prawdę, tak długo mandragora była dobrem ekonomicznym, za które można było żądać zapłaty.
Pobierz artykuł
PDF